С настоящето известие Импекском ООД иска да уведоми всички свои клиенти и партньори за предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване. Импекском ООД се задължава да спазва действащото законодателство по отношение защита на личните данни и определя длъжностно лице, отговорно за  изпълнението на вътрешните процедури по защита на  личните данни.

Съгласно законодателството за защита на личните данни, информацията се:

  • обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
  • събира за конкретни легитимни цели;
  • поддържа точна и в актуален вид;
  • съхранява в срок, не по-дълъг от необходимото за целите на нейната обработка;
  • съхранява сигурно, използвайки технически и организационни мерки;
  • споделя с трети лица в съответствие с действащото законодателство;

          Импекском ООД обработва данни за идентификация на субекта на лични данни (клиенти и партньори), включващи име, име на фирма, ЕИК номер, адрес по регистрация, адрес за доставка, телефон, e-mail. За обработването на лични данни Импекском ООД използва частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на предлаганите продукти и услуги за адаптиране на продуктите и услугите към индивидуалните нужди по най-добрия възможен начин.

Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик, Импекском ООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, достъп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на лични данни.

Личните данни се съхраняват за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са предоставени, окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно опеделените задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца), по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), по Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), за задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и други основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Данните, за които вече не съществува легитимна цел за обработване или друго законово изискване се изтриват и унищожават.

ИМПЕКСКОМ ООД предоставя лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено и комплексно облужване.Не се предоставят лични данни на трети лица, преди ИМПЕКСКОМ ООД да се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. Личните данни се предоставят на лица, обработващи данни от името на ИМПЕКСКОМ ООД (пощенски оператори, дистрибутори, лица, поддържащи оборудване, софтуер и хардуер, органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата на действащото законодателство, банки за обслужване на плащанията, лица предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител, лица извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, състоянието и целите на тяхната обработка, техния източник, категориите данни и получатели или категориите получатели, на които данните се разкриват, както и законните интереси на администратора или трета страна. Физическото лице има право по всяко време да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране или блокиране на неговите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни, както и да предостави лични данни и уведоми трети лица, на които вече са били разкрити личните му данни, за извършените действия във връзка с неговите права, освен в случаите когато това е невъзможно.правата на физическото лице се предявяват с писмено Заявление за достъп до съхранявани и обработвани лични данни до ИМПЕКСКОМ ООД. Заявлението се изготвя в съответствие с чл.30 от ЗЗЛД и се разглежда при условията и в срокове (14 дни от подаване на Заявлението) определени в Закона за защита на личните данни ЗЗЛД. Физическото лице има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването. Субектът на лични данни има право да подаде оплакване по всяко време до Комисията за Защита на личните данни.

При унищожение, загубване или в случай, че личните данни са негодни за употреба, ние уведомяваме своите партньори в рамките на 72 часа. Същият срок се прилага и ако се установи, че е налице нарушение на сигурността на данните.

При промени в законодателството по защита на личните данни , ние ще Ви уведомим своевременно.

Продуктът е добавен към списъка с любими.
Продуктът е добавен за сравнение.

Нашият уебсайт използва бисквитки. Когато щракнете върху „Приемам“, вие приемате използването на ВСИЧКИ бисквитки.